Informacio PDFs – Finestra principal

L'image següent ens introduix en la finestra principal de PDFE en la vista PDFInfo en primer pla. En ella destaquen algunes zones que anirem descrivint detalladament mes avant en esta guia.

 

En el Panel d'Escanejat [4] queden reflejats els documents trobats utilisant les ferramentes d'escanejat accesibles a partir de la zona [1]. Este escanejat pot ser de tipo directe ( Arbre del Disc ) o indirecte ( BD-Arbre del Disc, BD-Disc i BD-Busca ). Entenent com escanejat un conjunt d'operacions de procediment en el panel actiu. Este es directe quan exigix la presencia fisica dels documents en el soport o unitats e indirecte quan es produix recorrent la base de datos.

La zona [2] es compon de les ferramentes que actuen sobre els documents presents en el Panel. En esta zona es troba la ferramenta Informacio Editable que permet l'edicio dels camps catalogats, el Busca/Filtro que ens possibilita un filtrat mes precis d'entre els documents i elements del Panel i la ferramenta Ferramentes de Processat en grup que es un selector d'operacions que poden ser aplicades d'una sola volta a tots els documents o nomes als que estan activats en el panel.

La zona [3] engloba el selector del Panel actiu (Panel d'Escanejat o Panel de Treball ) on es troben als dos costats els botons de copiat d'elements dels documents triats entre els dos panels i el boto d'eliminacio.

En ella tambe tenim acces al selector de disseny del panel actiu, en el que especifiquem quins son els camps visibles i el seu orde en el panel, i el selector de vistes que ens permeten alternar entre PDFInfo (i que esta representat en l'image anterior), Visor PDF (vista on es visualisa el document triat en el panel actiu), PDFImages (vista de l'extractor visualisador de les images del document triat en el panel actiu) i la vista Processat en grup IO (Entrada/Eixida de les ferramentes del processat en grup).

En la zona [5] tenim acces a la nova funcionalitat del PDFE, en Vista Previa del Panel . Esta funcionalitat ens permet visualisar el panel o document triat que tenim que canviar entre les vistes PDFInfo i Visor PDF . Es prou triar el document en el panel i este inmediatament sera visualisat en esta area. Com esta funcio te l'inconvenent d'ocupar espai util, es accesible a partir d'una barra de redimensionament que permet definir el seu espai a la volta que desactiva esta funcio quan forcem el seu espai a zero.

Les barres de separacio i redimensionament (splitters), [6], funcionen com en la majoria dels que apareixen en els programes Windows mes en una funcio afegida per el boto que conte. A l'actuar sobre este boto ens permet tornar a l'ultima posicio i/o auto redimensionar per a l'area total de baix/dreta i esquerre/damunt conforme es faça clic en el boto dret o esquerre respectivament.