Els panels d'Escanejat i de Treball

El Panel d'Escanejat es utilisat per a realisar, en els documents trobats, qualsevol. tipo d'operacio d'escanejat.

El Panel de Treball funciona com un panel auxiliar que pot ser utilisat per acumular documents de varies operacions d'escanejat, permitint aixi, crear coleccions de documents que d'un atre modo no podrien estar presents al mateix temps i en el mateix panel. I tambe este panel es utilisat quan s'obriga una coleccio previament guardada per l'operacio Archiu>Guardar Panel o una operacio  d'importacio, Archiu>Importar.. .

Tenim tambe la posibilitat d'efectuar una transferencia de documents entre els dos panels. Esta transferencia es realisa pulsant el boto a l'esquerra del selector del panel actiu. Este copia totes les referencies dels documents triats en la finestra activa per al panel inactiu. Tenim tambe l'oportunitat d'excloure del panel els documents trias pulsant el boto de la dreta del selector del panel actiu. Estes operacions servixen simplement per a crear panels i exportar-los per a guardar-los o consultar-los i no afecta a la base de datos o al soport físic dels documents.

Estos panels contenen unes funcions que convenen referenciar aci.

Permetixen ordenar els documents per orde alfabetic directa o inversament, o per orde creixent o decreixent o per tipo numeric que els documents tinguen assignats, nomes fent clic en la capçalera de la columna d'eixe element.

Per a mantindre el mateix document seleccionat despres de l'operacio ordenar, hi ha que fer clic en la capçalera al mateix temps que es te pulsada la tecla Ctrl.

Si la columna que fa referencia a Nom d'Archiu estaguera visible en el panel actiu podem ordenar per tipo de datos o tamany del ficher sense que les columnes del resto estiguen visibles. Per aixo tenim els botons indicats per les lletres D i S, respectivament, en la capçalera de la columna.

Un doble clic en la linea de separacio entre les columnes expandix la columna fins l'esquerre de modo que esta mostre totes les paraules referents a eixe document o contingut.

Per a triar els documents en el panel utilise el ratoli o les tecles Shift i Ctrl en les formes clasiques de les aplicacions Windows.

La columna mes a l'esquere ens permet triar un o mes documents sense que es tinga que utilisar el teclat. La capçalera d'esta columna ens permet d'una forma mes rapida accedir a les funcions Triar-ho Tot [A] e Invertir Seleccio [I].

El doble clic sobre una línea del panel ens mostra el document des del visualisador extern associat als fichers d'extensio .pdf