Els menus de PDFE

Menu Archiu

Ademes de l'item que permet tancar el programa, Eixir , i del menu que permet guardar el contingut de la finestra activa, Obrir Panel, per eixemple crear una coleccio de documents referents a un mateix assunt. Estes coleccions s'obrin a traves del menu Guardar Panel i son carregades en el Panel de Treball .

L'item Importar... dona inici a l'assistent d'importacio que permet que s'importen els camps d'informacio, a partir de fichers csv, per a la base de datos de PDFE, en l'opcio de simultaniament editar eixos camps d'informacio dels documents respectius. Una ferramenta optima per a canviar d'un sistema de catalogacio a un atre per al PDFE.

L'item Exportar camps del Panel dona inici a l'assistent d'exportacio que possibilita l'exportacio del contingut de la finestra en format txt, csv i html per a poder ser visualisat en atres aplicacions.

 

Menu Editar

Este menu conte els items que ens permeten copiar, moure, renomenar i borrar del soport fisic els elements actius del panel triat. Els documents sobre els que actuen estes funcions son les que se troben triades o en el cas de no tindren cap, actuaran sobre el document actiu. Tenim tambe atres elements de seleccio generica, Triar-ho Tot que tria tots els documents de la finestra activa o Invertir Seleccio que invertix l'estat de la seleccio actual, de tal manera que els triats passen a estar no triats i viceversa.

I tambe en este menu tenim acces a la configuracio de les preferencies u opcions del programa a traves de l'item Preferencies.

Menu Ferramentes

Menu Vista Rapida per a passar o obrir la visualisacio del document actiu Visor PDF . Menu Edicio rapida de camps d'Info per a obrir o passar a la vista del visualisador del document actiu Visor PDF pero ademes en la ferramenta d'edicio dels camps d'informacio Informacio Editable en la mateixa vista.

Per a obrir o activar el visualisador/extractor d'images del document actiu Extraure Images .

El menu Explorar carpeta origen obri l'explorador de Windows en la carpeta del document actiu i triat.

 

Menu Base de Datos

En este Menu tenim acces als items que ens permeten actuar sobre la base de datos del PDFE.

Per a operacions de manteniment i edicio (atribuir una etiqueta virtual a un disc, eliminar discos o carpetes de la base de datos, accedir als datos estadistics de la nostra base de datos) tenim l'item Manteniment .

Per a efectuar una copia de seguritat de la base de datos tenim l'item Copia de Seguritat... Esta operacio crea una copia comprimida de la base de datos per a que puga ser facilment guardada o transferida.

Per a revertir la base de datos actual a una copia anterior tenim la funcio Restaurar . Esta operacio sustituix els fichers actuals de la base de datos per els corresponents a una operacio previa de Copia de Seguritat.

 

Menu PopUp de la finestra

Apareix quan la finestra activa es cliquejada directament en el ratoli. Este menu no es mes que un conjunt organisat de manera funcional de les operacions presents i ya referides en els menus principals.