L'Assistent d'Importacio

Activat a partir del menu Archiu>Importar.. permet l'importacio a partir de fichers tipo .csv (valors separats per comes), dels camps d'informacio per a la base de datos del PDFE, permetent al seu torn que estos camps siguen editats en el ficher pdf respectiu.

El ficher csv deura tindre el mateix format que els exportats per PDFE. A cada fila li correspon un document.

El ficher csv deu obligatoriament referir per cada fila el nom de l'archiu i el cami del mateix o ruta.

El ficher a importar pot contindre referencies a mes d'un disc pero per a una millor identificacio dels documents a importar, tambe deurien estar presents els items Etiqueta del Disc i Numero de Serie del Disc . Si estos items no estan presents seran utilisats per PDFE els determinats a partir del soport fisic i la ruta de referencia des del mateix.

Nomes es poden importar els camps estandar dels documents PDF. Qualsevol atre camp sera eliminat.

Quan triem els documents csv a importar ens apareixera la següent finestra de l'assistent.

En esta primera finestra tenim la possibilitat de definir si el ficher .csv tindra una linea d'encapçelat opcio Te Fila en capçalera .

El PDFE intentara determinar automaticament si esta linea existix pero esta deteccio pot fallar en alguns casos, per lo que es precisara l'intervencio de l'usuari.

Fent clic en el boto >> tenim acces a la finestra que ens permetra definir la correspondencia de cada columna en els camps del PDFE.

Si els fichers tingueren linees d'encapçalat i els tituls d'eixos encapçalaments foren iguals que els utilisats per PDFE, eixa correspondencia seria automaticament realisada per l'assistent, sense necessitat de ser verificada per l'usuari. Per a canviar la correspondencia de qualsevol columna es prou triant-la fent clic en ella o utilisant els botons d'alvançar >> o retrocedir << de l'assistent, i utilisant els items presents en la llista de Importar Columna triada com , atribuir-li un nou camp a eixa columna.

Feta esta operacio passarem al sistema de verificacio de possibles erros, que en el cas de que existixquen, aniran apareguent en la següent finestra.

En el grafic podem observar quins erros i avisos pogueren passar i que ara anem a explicar.

1º– Tipo d'erro: passa en el cas de que no haja sigut definit cap item per a l'importacio. Este erro impossibilita a l'assistent continuar.

2º - Tipo d'Erro. Passa quan no s'ha definit una columna com ruta o cami complet per al nom de ficher. Este erro impossibilita a l'assistent continuar.

3º - Tipo d'Avis. Ens informa de que el disc font pot no ser correctament identificat per no haver sigut atribuits correctament a una columna els items: numero de serie del disc i etiqueta del disc . Permet que l'assistent continue.

4º - Tipo d'Avis. Passa quan no estan convenientment assignades les columnes per a tots els items del PDFE. Ens avisa de que en el cas de que el document a importar no es trobe catalogat en la base de datos, estos items seran predefinits en valors generics. Permet que l'assistent continue.

Si tots els pasos anteriors estagueren correctes tenim la possibilitat d'accedir a l'ultima finestra de l'assistent.

En ella podem definir si volem que el PDFE afegixca/actualice a la base de datos els documents respectius en l'informacio que esta sent importada.

En el moment en el que fem clic en el boto Acceptar, donem inici a l'eixecucio de l'importacio propiament dita, que en funcio de la cantitat de documents i les operacions requerides podra portar algun temps per a finalisar-se. Una volta feta l'importacio seran presentats en la finestra Panel de Treball els documents importats en exit.