L'Assistent d'Exportacio

En este assistent accesible a partir del menu Archiu> Exportar Camps del Panel , tenim la posibilitat d'exportar el contingut de la finestra activa en un ficher de tipo csv, txt i html.

Este panel d'opcions es una variant del cuadro de dialec de Windows “Guardar com” i es on definim el tipo de ficher al que exportarem el panel actiu i els items corresponents. Els items visibles en el Panel actiu funcio Disseny de finestra activa en el moment, apareixen sempre triats, pero tenim la posibilitat de canviar esta seleccio.

Si pretenem visualisar el resultat de l'exportacio, utilisant l'aplicacio atribuida en la shell a este format exportat, triem la casella d'opcio Vore Resultats .

Si el format d'exportacio es HTML tenim acces a un panel de configuracio adicional a traves del boto d'Opcions.

Ese panel te la següent image.

En ell podem definir el titul del document HTML que va a ser creat Titul de Plana .

Depenent del tipo de plana que es va a crear definirem com es crearan els enllaços als documents, Enllaços a Archius relatius a. Si fora una plana per a treballar offline, en acces a fichers a partir del disc local, tenim l'opcio Disc , si fora una plana que va a ser colocada online, en un servici http, tenim l'opcio Uep . En esta opcio tenim que definir la direccio base on seran allojats els fichers dels documents. Com veiem en la figura donem un eixemple de com deu ser construida eixa ruta o direccio (www.mysite/pdffiles/%1). El simbol %1 sera substituit per el nom del ficher.

L'opcio Trencar Paraules mes grans de permet partir paraules majors que el numero de caracters especificat, insertant un espai en eixa posicio. Per a desactivar introduir zero.

L'opcio Trencar Camps de text mes grans de especifica el numero maxim de caracters que un camp exportat tindra. Per a desactivar introduir zero.

Com el PDFE soporta camps codificats en Unicode tenim l'opcio Utilisar Encapsulat UTF8 , que si esta activada, codifica el text dels camps segons les normes de codificacio UTF8 (una variant d'unicode). D'este modo podem exportar camps continguent caracters en mes de 7bits, i visualisar en la mateixa plana camps en text provinent de llengües diferents com portugués, ruso, japonés, chino, etc.