BD-Busca

Este modo es el mes versatil ya que ens permet mostrar en el Panel d'Escanejat els documents previament catalogats en la base de datos, que continguen en els seus camps d'informacio o en el seu contingut, les paraules claus que al nostre entendre puguen estar en els documents que pretenem consultar.

El tipo de busca es de tipo booleana i soporta operacions and, or i not a la volta que parentesis com delimitadors de precedencia. L'utilisacio d'un operador entre dos paraules esta permes i es correspon en l'operador and (video digital<=>digital and vídeo )

Com es pot observar en la figura de l'interfaç podem realisar una busca entre els camps estandar dels documents pdf (opcio Mirar en-Camps d'informacio) o en les paraules de contingut previament indexades (opcio Mirar en-Continguts Indexats ).

La primera opcio correspon a efectuar la nostra busca en els camps Nom d'Archiu, Titul, Tema, Autor, Paraules clau, Productor i Creador en tots a la vegada ya que de moment l'operacio no permet especificar els camps per separat.

La busca efectuada utilisant paraules dels continguts indexats en la base de datos permet aixo mateix, trobar tots els documents que tinguen en el seu contingut la paraula d'acort a l'expressio booleana triada. Esta opcio nomes esta activa si previament s'han indexat els documents utilisant la ferramenta d'indexacio dins de les ferramentes del grup ( Ferramentes de processat en grup>Indexar Textos ).

Els dos tipos de busca ens permeten especificar si els documents trobats contenen les paraules de forma completa o parcial, a traves de l'activacio o desactivacio de la casella Nomes paraules completes respectivament. La primera opcio de busca, Camps  d'informacio, ens permet la posibilitat d'atendre o no a la capitalisacio de les lletres (sensible a MAYUSCULES/minuscules) utilisada en l'expressio booleana.

En el cas que els documents trobats perteneixquen a mes d'un soport fisic si activem l'opcio de filtrat, els documents son presentats en el panel en funcio del soport al que perteneixen. Vore figura.

.