Ferramentes de treball en els documents del Panel

Estes ferramentes nomes es troben visibles quan el panel actiu es troba ple de documents que perteneixen a una operacio de d'escanejat o apertura o importacio d'un panel.