Indexar Textos

Esta ferramenta efectua l'indexacio de les paraules del contingut dels documents en la base de datos del programa per a la seua utilisacio posterior en el modo d'escanejat BD-Busca.

 

Totes les paraules de mes de dos caracters son indexades. No son excloses les palabras mes comuns, practica comu en atres ferramentes d'este tipo per a disminuir l'espai ocupat, ya que la idea es poder indexar documents de varies llengües en un index comu lo que dificulta la definicio de quines son les paraules mes comuns.