Editar Camps d'informacio

Esta ferramenta permet editar un o varios camps de modo que tots els documents somesos a l'operacio queden en eixe o eixos camps iguals. Alguns dels camps mes obvis son Autor , Data de Creacio i Data de Modificacio . De qualsevol modo, tots els camps estandar estan accesibles.

Este es el seu panel de configuracio.

Activem, la casella, per a editar el camp de forma directe i despres pulsem el boto Anar .

Per a llevar un camp d'un document es prou habilitar l'edicio per a eixe camp pero no escriure res, aço pot ser util per a per eixemple llevar el camp Data de Modificacio.