Omdøb

Bruges til at omdøbe PDF-filer med udgangspunkt i indholdet i metadatafelter til at sammensætte det ny fil-/mappenavn. Samtidig er der funktioner til at tilføje nummerering og dato, skifte stort/lille bogstav, søg/erstat, delvis erstat, opdele, og til mere kompliceret navngivning scripting-funktioner.

Omdøb - dialogboks

Mens omdøbeformlen oprettes vises nyt navn i listen, således at formlen kan ændres, hvis resultatet ikke er tilfredsstillende.

Omdøbeformlen kan anvende fast tekst, hurtigt referere til metadata eller tilføje en af de specielle funktioner, som kan vælges med knappen til højre på formelfeltet.

Der refereres til metadata med firkantede parenteser, som [Titel] eller [Emne].

Som ved fast tekst og metadata, vil Tæller, Dato m.fl. virke på det indsatte sted, efter de via panelet er specificeret i de særlige indstillingsdialoger.

Ændringsfunktionerne (Med stort/lille, Erstat, Tekstdel, Opdel) ændrer den valgte del af formlen, så vælg den del af formlen, som ændringsfunktionerne skal virke på.
Eksempler:
- Filnavn med stort: [SetCase:U]([F])
- Titel som nyt filnavn, men erstat tekstdelen "foo" med "bar": [ReplaceS:foo|bar]([Title])

Undermenuen Scripts giver adgang til scriptværktøjet, hvor scriptede funktioner kan kodes og senere bruges som funktionerne ovenfor.

Administrer menu

Administrer scripts menupunktet åbner samme muligheder som Scripts værktøjet og de scripts, som kan kodes, har de samme egenskaber, bortset fra, at her skal scripts have en funktion, hvis resultat er teksten, som skal bruges, hvor dens reference er indsat i omdøbeformlen. Derfor skal scriptnavnet have nøjagtigt samme navn som funktionen. Til testformål, vil kørsel af scriptet fra editor vise en meddelelsesboks med funktionsnavnet.
Tilgang til funktionaliteten sker gennem to rodobjekter, BatchFile, der henviser til filen, som behandles IFileObject, og CurrentField, der indeholder navnet på den behandlede fil eller parameterdata, hvis funktionen anvendes i ændringstilstand.

Hvis en funktion skal spejlvende teksten, der skal være parameter, kan et script kaldet Spejlvend se således ud i VBScript-kode:

Function Spejlvend
  Spejlvend=StrReverse(CurrentField.Value)
end Function

Brugt i omdøbeformlen, i ændringstilstand, til at spejlvende, i dette eksempel – emnefeltet : [Reverse]([Subject])

Et eksempel på brug af BatchFile rodobjektet i JScript:

function DagenEfter() {
  if (BatchFile.Metadata.CreationDate !== undefined) {
    var dt = new Date(BatchFile.Metadata.CreationDate);
    dt.setDate(dt.getDate() + 1);
    return dt.toLocaleDateString()
  }
}

Resultatet er datoen efter oprettelsesdatoen i metadata og kan anvendes i en omdøbeformel, således: [Title]_[Subject]_[DagenEfter]

Værktøjet kan også anvendes til at arrangere filerne i en mappestruktur. Filerne kan omdøbes og flyttes til en ny eller eksisterende mappe ved at bruge omdøbeformlen til at danne det ny filnavn og placeringen. For at definere, at dele af formlen angår et mappenavn i stedet for et nyt filnavn, skal blot tilføjes "\" som separator mellem mappenavn og det sidste led som er det ny filnavn. Hele eller relative filstier kan angives, f.eks. "c:\PDF-filer\[Author]\[Title]\[F]", eller "[Author]\[Title]\[F]".

Kommandolinje:

Funktion: Rename
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[RenameFormula=] - Omdøbeformlen. Defineres som beskrevet ovenfor. (Standard = [Title]).
[-s] - Kør i baggrunden. Brugerfladen vises ikke (ikke mulig i prøveversionen).
FilesList - Liste med PDF-filer til omdøbning. Brug semikolon ";", som separator. Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Rename "RenameFormula =c:\Documenter\[Subject]\[Title]-[Creation Date]" c:\EnMappe\*.pdf
(c) 2006-2017 RTT