Scripts

Med dette værktøj kan ved hjælp af brugerdefinerede scripts tilføjes funktionalitet, som ikke allerede findes i programmet.
Funktionaliteten er omfattende, så scripts behøver ikke at være begrænset til behandling af PDF-filer. Scripts for andre filtyper kan også afvikles direkte fra højrekliksmenuen.

Der anvendes Active Scripting, så sproget kan være hvilket som helst eller en blanding af de sprogfortolkere, som er installeret på systemet, med JScript og VBScript allerede til rådighed i Windows.

Der er ligeledes kompatibilitet med Windows Script Host objektmodellen med et WScript rodobjekt, så der kan afvikles eksisterende WSH kompatible scripts.

I PDF-ShellTools-administration oprettes, redigeres og opsættes scripts. Funktionaliteten er knyttet til højrekliksmenuen, så "Vis i højrekliksmenu" under Windows Shell indstillingerne åbner panelet.

Scripts administration

Nogle eksempler medfølger, som vist ovenfor, og de er velegnede til at udforske denne funktionalitet. Disse eksempler vises også som standard i højrekliksmenuen. Deres emne vises i højrekliksmenuen for de filtyper, de kan anvendes på.

Der kan oprettes et nyt script og redigeres eller afvikles ("Kør") et eksisterende, idet "Kør" kun findes her af praktiske årsager. Scripts bør afvikles fra højrekliksmenuen, hvor de vises, når der er sat flueben til venstre for filnavnet.

I "Filtyper" specificeres hvilke filtyper, der skal have vist scriptet i menuen. Hvis tom vises script-emnet i højrekliksmenuen for alle filtyper. Ellers indtastes en liste (f.eks. .pdf.doc.xls), hvis det kun skal vises for bestemte filtyper.

Med "Ikon"-knappen kan vælges en grafikfil, der kan vises som ikon for scriptet. Scripts uden ikon optræder kun med navn.

Når et script udføres kan vise et output-vindue, hvor aktivitet og resultat udskrives.

Scripts output

Output-vinduet kan også stoppe udførelsen. Visse scripts behøver måske ikke denne mulighed, så output-vinduet kan skjules.

"Nyt" og "Redigér" starter scripteditor, fra hvilken, der kan arbejdes med scripts.

Scripteditor
 

Tip: Editor kan også startes direkte fra højrekliksmenuen ved at holde Ctrl nede, medens der klikkes på scriptnavnet.

Editor har debugger, syntaksmarkering, kodeformat, søg og erstat samt fortryd/annuller fortryd. Debuggeren har konsolvindue, variabel- og underrutinefunktioner, breakpoints samt trinvis udførelse. Debuggeren bruger DLL-filer, som måske ikke er installeret. Det kan let ordnes ved at installere den (gamle og) gratis, Microsoft Script Debugger.

Et nyt script gives først det navn, som skal vises i højrekliksmenuen.

Fra listen over installerede scriptsprog vælges det ønskede.

Scriptet kan anvende kode gemt i "Biblioteker". Dertil skal blot vælges efter klik på <> knappen. Den metode kan anvendes til at udvikle scripts i mere end et sprog, da de inkludere scripts kan kodes i forskellige sprog.

Syntaksen er knyttet til det valgte sprog. Denne side giver en introduktion til JScript og VBScript samt Active Scripting generelt.

For at anvende den interne funktionalitet, som knytter sig til behandling af PDF-filer, findes pdfe rodobjektet, som altid er til rådighed for ethvert scriptsprog. Dette objekt giver samme funktionalitet som WScript rodobjektet fra Windows Script Host objektmodellen. Funktionalitet og brug forklares i detaljer under Scripts API.

Brug af API fra en ekstern host

Scripts API kan registreres i Windows system som COM/ActiveX objekter for at anvende API fra en ekstern host, så som Windows Script Host, MS Office værktøjer eller enhver anden teknologi, der kan anvende COM/ActiveX objekter. Registreringen sker ikke automatisk under installationen, men skal foretages manuelt fra PDF-ShellTools-administration på Scripts indstillingsfanen (se skærmbillede øverst på siden) med knappen "Registrer". Processen kan også automatiseres ved at kalde PDF-ShellTools-administration, uden kontrol af brugerkonti, med -regserver eller -unregserver parametre for at registrere eller afregistrere (f.eks. Manager.exe -regserver.)

Servernavnet.typenavnet på pdfe rod objektet er MyScripts.PDFEObject, således at det kan anvendes med sædvanlig, f.eks. jscript, code: var pdfe = new ActiveXObject("MyScripts.PDFEObject");

Kommandolinje:

Funktion: RunScript
Valg: [] betyder valgfri parameter.
ScriptName= - Navn på scriptet, der skal afvikles.
[-s] - "Silent mode". Afvikles uden at vise brugergrænsefladen (kun til rådighed, når licens er købt).
[fileslist] - Liste med filer, der skal behandles. Adskil filer med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" RunScript "ScriptName=Script_1" -s c:\PDF-filer\*.PDF

 

(c) 2006-2017 RTT