Udtræk billeder 

Billeder i PDF-filen kan udtrækkes eller siderne kan omdannes til billedformat.

Værktøjet kan anvendes i enkeltfil- eller filgruppetilstand. Hvis værktøjet anvendes i enkeltfiltilstand vises det som her:

Udtræk billeder

Et panel til venstre med indstillinger og et til højre med billeder i den valgte PDF-fil eller filens sider, der skal omdannes til billedfiler. Billedlisten understøtter træk og slip og kopier til udklipsholder, således at billed(er) hurtigt kan udtrækkes til et eksternt program eller en mappe.

I panelet til venstre anvendes "Udtræk" til at vælge, hvad der skal udtrækkes. "Sider" for at omdanne sider til billeder, eller "Billeder" for at udtrække PDF-filens billedobjekter.

I "Fildannelse" specificeres mappen til de udtrukne filer og hvorledes de udtrukne filer skal navngives – eventuelt med prefiks. Navnene sammensættes af prefiks sammenkædet med en automatisk stigende nummerering og en filtype bestemt af billedformatet. Hvis prefiks medtager [F]-konstanten, vil kildefilnavnet blive indsat på [F]'s placering og nummereringen starter med nul.

I "Indstillinger" kan udtrækstypen nærmere specificeres for sider eller billeder.
For "Sider" kan sættes DPI for de dannede billeder og hvilke sider, der skal omdannes (f.eks. 1,3,5-10).
For "Billeder" kan sættes fra hvilke sider, der skal udtrækkes billeder og output-formatet. "Samme som i PDF-filen" vil forsøge at udtrække uden omkodning, medens de øvrige muligheder vil omkode billedet, hvis dets oprindelige format er anderledes.

Hvis værktøjet startes med flere filer valgt (filgruppetilstand) vises kun den venstre del af dialogen og ingen miniaturebilleder.

Kommandolinje:

Funktion: ExtractImages
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[OutputPath=] - Komplet sti til hvor de udtrukne billeder skal gemmes. Hvis ingen bruges kildemappen.
[ExtractType=] 0 - Hele siden som billede
1 - Billedobjekter (standard)
[NamePrefix=] - Prefix til navngivning af billedfiler. Standard er [F]_
[-SkipName] - Hvis angivet, forhindres overskrivning af filer med samme navn.
[PagesRange=] - Udtræk kun fra de specificerede sider.
[PageExtractDPIs=] - DPIs, som skal anvendes ved helside-udtræk. Standard er 72. Kun når ExtractType=0
[ImageType=] - Gem i billedformat.
0 - Samme som i PDF-filen (standard)
1 - Windows Bitmap (.bmp)
2 - JPEG (.jpg)
3 - Portable Network Graphics (.png)
4 - Graphics Interchange Format (.gif)
[JpegQuality=] - Ved ImageType=2, indstiller JPEG-kvalitet. Heltal mellem 10 og 100.
[-s] - "Silent mode". Afvikles uden at vise brugergrænsefladen (kun til rådighed, når licens er købt).
[fileslist] - Liste med PDF-filer, hvorfra billeder skal udtrækkes. Adskil filer med semikolon ";". Jokertegn understøttes. Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" ExtractImages NamePrefix=[F]_side PagesRange=1-5 ExtractType=0 c:\PDF-filer\*.PDF

 

(c) 2006-2017 RTT