Stempel/Vandmærke

Værktøjet bruges til at stemple tekst, billeder og figurer på PDF-filens sider. Det er ideelt til at stemple firmalogo eller "Udkast", "Fortroligt", "Kopi" o.l. på dokumenterne. Den grafiske brugerflade viser det endelige stempel, som kan sammensættes af flere stempeltyper (tekst, billeder, figurer eller indholdet fra et andet PDF-dokument).

Stemplets opbygning

Fanebladet "Stempler" bruges til at opbygge stempelskabelonen ved kombination af de forskellige stempeltyper. Én eller flere af typerne kan anvendes til at sammensætte stemplet. Stempelskabelonen kan gemmes til brug for senere stempling. Det er nødvendigt, hvis der skal stemples fra kommandolinjen, da der herfra kun kan stemples ved brug af skabeloner.

Stempel/Vandmærke - dialogboks

Stempeltyperne:

Stempelopbygningen foregår med WYSIWYG (What You See Is What You Get) - brugerfladen, der repræsenterer en A4-side. De forskellige stempeltyper har forskellige indstillingspaneler. Størrelse, retningsskalering og farver er nogle eksempler. Ovenfor ses indstillingspanelet for et tekststempel.

Alle typerne har nogle fælles egenskaber - men de indstilles hver for sig. De er:

Visse egenskaber, skalering samt bredde og højde, skalerer objektet til sidens udstrækning, hvis værdierne sættes til 0.

Når der benyttes mere end et stempel arrangeres de som lag. Forreste lag skjuler bagvedliggende. Lagenes rækkefølge kan ændres i listen med valgte stempler.

Indstil margener

Margenknappen bruges til at føje margener til stemplede sider. Hermed kan der - om nødvendigt - føjes fri områder til siden, hvor stemplet kan placeres. Margenerne påvirker kun sidens indhold, ikke placeringen af stemplet.

Indstil margener

Margener kan tilføjes på to måder. Ved at skalere sideindholdet eller ved at tilpasse "til papir".

Den første mulighed skalerer indholdet af den side, der skal stemples. Den beholder sidestørrelsen, men kan forvride indholdet, hvis margenerne ikke er lige store .

Den anden måde er mere sikker, da den tilpasser selve siden.

Der vises hjælpelinjer i brugerfladen til brug ved placeringen af stemplet.

Stregkoder

I stedet for tekst indsættes en 1D, 2D eller sammensat stregkode. Vektorbaseret for bedre udskriftskvalitet. Mange standarder understøttes – f.eks. Code 128, Data Matrix, EAN og QR Code, som kan vælges stregkodetype feltet.

Stregkodestempler

Pga. antallet af indstillingsmuligheder, kan indstillingspanelet udfoldes, som vist i skærmbilledet ovenfor, således at sammenhængen med indstillingsfelterne bliver mere tydelig. Nogle af indstillingerne gælder kun bestemte stregkodetyper og er kun tilgængelige for disse.

Som med tekst, kan værdien gøres dynamisk, ved at markere afkrydsningsfeltet Dynamisk. Værdien beregnes dynamisk, som forklaret nedenfor.

For at specificere værdien for stregkoder af sammensat type (1D+2D) - og fordi værdifeltet kun har ét inputfelt - skal dette format anvendes: [pri]primærværdi[/pri]sekundærværdi.

Ved inputformat for stregkoder, der skal indeholde en AI (eng. – application identifier) skal denne AI sættes i [firkantet parentes] efterfulgt af de data, der skal kodes. F.eks. [21]123456.
 

Dynamisk tekst og stregkoder

Et tekststempel kan indstilles til at være dynamisk ved at markere i Dynamisk i egenskabspanelet. Derved fortolkes konstanterne i firkantet parentes, som dynamiske variabler efter nedenstående liste.

Dynamisk tekst-regler

Stemplet vil vise den dynamiske værdi.

Kun de viste konstanter i firkantet parentes fortolkes som dynamiske. Statisk tekst kan tilføjes. F.eks. Stemplet [D] kl. [T] af [U]

- [X#] refererer til et særligt dynamisk objekt. Det kan samle tekstoutput fra eksterne programmer som kilde til det dynamiske stempel. I indstillingerne for dynamisk tekst opsættes et indeks over eksterne programmer ( [X1], [X2], osv.). # skal erstattes med de aktuelle indeks, når stemplet sammensættes.

Dette dynamiske stempel kan indstilles til at sende parametre til et eksternt program. Filnavn og sider, der skal stemples. Det eksterne program kan så søge i databaser eller foretaget andre operationer for at opbygge stemplet.

- [C#] konstanter giver kun mening, når værktøjet afvikles fra kommandolinjen. Konstanten erstattes med teksten, som angives i "DynCustomText"-parameteren. Se nedenfor for flere detaljer.

- [<navn>] bruges til at referere til brugerdefinerede scripts med Active Scripting teknologien. "Navn" skal erstattes med det script, der skal kaldes, dvs. f.eks. [<FirstWordInPage>], når det dynamiske udtryk skal give output fra et script kaldet FirstWordInPage. Scripts oprettes fra dialogen for dynamisk tekst, der forklares nedenfor.
Scriptfunktionerne har adgang til to globale objekter, CurrentTask og BatchFile. CurrentTask har en unik egenskab – PageNumber – som returnere sidenummer på den side, der stemples, så scriptet dynamisk finder sidenummer. BatchFile har samme struktur som IFileObject object fra MyScripts API, og repræsenterer PDF-filen, som stemples. Således kan scriptet benyttes, når PDF-filer på en liste, skal stemples. Dette JScript viser anvendelsen af begge objekter:

function FirstWordInPage() {
  var words = BatchFile.Pages(CurrentTask.PageNumber - 1).text.split(' ');
  for (var i = 0; i < words.length; i++) {
    if (words[i] > '') {
      return words[i]
    }
  }
}

Med [<navn>](param) formatet, kan udtrykket sende en tekstparameter til scriptet. Dette eksempel viser anvendelse af [C#] til at kontrollere output af scriptet fra kommandolinje:

function ProcessCmdLineParam(param) {
  switch (Param) {
  case 'Titel':
    return BatchFile.Metadata.Title;
    break;
  case 'Emne':
    return BatchFile.Metadata.Subject;
    break;
  case 'Forfatter':
    return BatchFile.Metadata.Author;
    break;    
  default:
    return '';
  }
}

Med udtrykket <ProcessCmdLineParam>([C1]) som dynamisk udtryk, kan den samme stempelskabelon bruges til at stemple forskellige metadataværdier fra et kommandolinje-kald, som f.eks.:

PDFShellTools.exe Stamp Template=c:\PDFStamps\DynCLI.stp DynCustomText=Titel C:\PDF_stemplet\*.pdf
eller
PDFShellTools.exe Stamp Template=c:\PDFStamps\DynCLI.stp DynCustomText=Forfatter C:\_stemplet\*.pdf

"Indstil" på egenskabspanelet giver adgang til dialogen "Indstillinger for dynamisk tekststempel".

Indstillinger for dynamiske tekststempler

Her kan defineres dato- og tidformat, Bates-nummerering, og link til eksterne programmer.

Indstillingerne gemmes i stempelskabelonen. Der kan gemmes flere med forskellige indstillinger.

Indsæt multimedie

Dialogen bruges til hovedindstillingerne for multimedieindhold. Den er dynamisk og skifter alt efter, hvilken type multimedie, som det øverste Filsti eller URL felt henviser til. Feltet kan pege på lokalt eller internetindhold med Flash SWF animation, MP3-lyd, Flash FLV video og H.264 video, YouTube og Vimeo URL'er.

Indsæt multimedie-dialog

General tab ses altid og uændret, uafhængig af multimedie-type. Den definerer, hvorledes multimedieindhold afspilles og fremtræder på PDF-siden og -læseren.

Forekomstnavn feltet bruges til at identificere objektet og bruges kun til PDF JavaScripts.

Start og stop afspilningsmåden defineres med Tillad hvis og Tillad ikke, hvis rulleboksene. Anvendelsen er enkel, men valget kan påvirke PDF-læserens resurseforbrug. F.eks. for et animeret logo, som skal vises på alle sider, bør indstillingen sættes til tillad, når siden vises, og tillad ikke, når siden ikke vises. På den måde optimeres læserens resurseforbrug.

Afspille-stil definerer om multimedieindholdet afspilles indlejret i siden, i et flydende vindue eller skjult. Skjult er velegnet til baggrundsmusik i en PDF. Ved flydende vindue, kan placering og størrelse defineres under indstillingerne for Flydende vindue.

Indstillingerne for Flydende vindue definerer bredde og højde på vinduet. Ret ind sker i forhold til øverste venstre eller øverste højre hjørne i PDF-læseren. Hvilket hjørne bestemmes af dokumentets læseretning (venstre til højre eller højre til venstre). Forskydningerne anvendes til at ændre positionen.

Plakatbillede angiver et billede, der skal vises på siden på multimedieindholdets plads, når dette ikke er aktivt/ikke afspilles. Billedet vises også, hvis dokumentet/siden udskrives. Hvis der ønskes brugt et billede af eller fra selve multimedieindholdet kan snapshot knappen anvendes. Andre billeder kan indsættes ved hjælp af Vælg fil knappen. Plakatbilledet kan forsynes med en ramme med kantbredde vælgeren. Plakatbillede skal ikke kombineres med skjult afspilning, da en synlig markering på siden, under den omstændighed, sædvanligvis ikke giver mening.

Øvrige indstillingsfaner er dynamiske og afhænger af det indsatte indhold. Med Afspiller kan defineres indstillinger for lyd og video samt opsættes afspilningslister. Med SWF indstillingerne kan gives FlashVars (flash variabler) og med Resurser kan specificeres de eksterne filer, som SWF behøver.

I Hændelser specificeres JavaScriptfunktioner, der kan afvikles som svar på de forskellige scriptable hændelser, som hver filtypes afspiller udstiller. Hændelse som onPlay, onStop, eller specifikke til den konkrete SWF, kan automatisere PDF-præsentationen. Forekomstnavnet, jf. ovenfor, er påkrævet, ellers kan afspilleren ikke afgøre, hvilket script, der skal afvikles ved den enkelte hændelse.

Hændelsesdialog

Dialogen kan tilføje og redigere hændelseshandlinger, som er knyttet til et stempelobjekt, så som åbne et internetlink eller afvikle et JavaScript.

Handlinger

Der er to muligheder, Link og Knap. De definerer, hvilken metode, der skal opfange hændelserne. Link kan kun reagere på klik og er mest egnet til at åbne internetlinks. Knap kan reagere på flere hændelsestyper.

Hvert stempelobjekt kan have flere handlinger tilknyttet den samme eller forskellige hændelser.

Med metoden markeret vælges handlingstype og der klikkes på Tilføj... . Listen til venstre for knappen viser gemte eller senest anvendte indstillinger, som kan genbruges ved tilføjelse af en ny handling.

Efter hændelsesparameterne er indstillet kan hændelsen ses på listen. Fra listen kan hændelsen redigeres og rækkefølgen kan ændres, når flere hændelser er knyttet til den samme handling.

Kør JavaScript kræver kendskab til oprettelse af PDF-JavaScript. Her findes information om Acrobat JavaScripts API (som dog ikke altid understøttes af andre PDF-læsere), samt en del andre nyttige resurser i denne sammenhæng.

Indstillinger af sidestempling

På fanebladet Filer kan angives, hvilke filer og hvilke sider i disse, der skal stemples.

Stempel/Vandmærke filer - dialogboks

Som standard stemples alle side i dokumentet, men felterne i Sider til stempling kan specificeres efter følgende regler (før musen over "?-feltet" i selve programmet for at se reglerne):

Stempel/Vandmærke-regler

Kontrollér, hvorledes stemplet fremtræder ved at vælge en fil på listen og klik på "Eftersyn".

Stempelskabelonen passer til en A4-side, som det vises i WYSIWYG - brugerfladen. Stempelmåde angiver, hvad der skal ske ved sider med anden størrelse. Tilpas side skalerer stemplet proportionalt med stempelskabelonen. Hvis Behold størrelsesforhold også er markeret, bliver kun vandret proportionalitet bibeholdt. Forholdet fra stempelskabelonen bibeholdes, hvis Tilpas side ikke er markeret.

Gemmemåden angiver om originalen skal overskrives med den stemplede, om der skal gemmes en backup af originalen eller om den stemplede fil skal gemmes i en anden mappe.

Disse indstillinger kan omgås ved en stempling, hvis de er med i den anvendte stempelskabelon, som defineret i gemmedialogen - "Indstillinger" (knap) - "Flere indstillinger".

Gemmeindstillinger

Kommandolinje:

Funktion: Stamp
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[StampRules=] - Udtryk som angiver, hvilke sider, der skal stemples. Se syntaksen ovenfor.
[Template=] - Komplet sti til en skabelonfil. En skabelonfil er et tidligere udført og gemt stempeljob.
[OutputPath=] - Komplet sti til, hvor de stemplede filer skal gemmes. Hvis ingen bruges kildemappen.
[-CreateBackup] - Hvis angivet dannes en backup.
[DynCustomText=] - For at bruge en stempelskabelon med dynamiske tekst-objekter, som refererer til tekstemner ([C#] konstanter) indlæst med denne kommandolinjeparameter. Parameteren skal være en kommasepareret liste med tekstemner. "DynCustomText='Emne 1','Emne 2','Emne 3'", vil erstatte de dynamiske tekstkonstanter henholdsvis [C1], [C2] og [C3].
[BatesStartNum=] - Definerer Bates-nummereringenss startnummer. Hvis det angives, annulleres startnummeret, som er defineret i skabelonen.
[-s] - Kør i baggrunden. Viser ikke brugergrænsefladen (ikke i prøveversionen).
FilesList - Liste med filer til stempling. Separér filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Stamp OutputPath=c:\Stemplet StampRules=1 Template=c:\stempelskabeloner\Logo.stp c:\tmp\*.pdf

 

 

(c) 2006-2017 RTT