Introduccio

Al llarc de certs anys d'utilisacio de mijos informatics, en la nostra activitat profesional o ludica, acabem per acumular en els nostres discos durs, CDs u atres soports informatics, un numero elevat de documents en format pdf (portable document format) tambe coneguts com fichers acrobat degut a la popularitat del visor d'este tipo de documents, de nom Acrobat Reader, desenrollat per Adobe.

  Quan la nostra coleccio ascendix a centenes e inclus mils de documents ens enfrentem a un enorme problema quan el nom dels fichers ya no ens diu res (que es lo que passa en la majoria dels casos), ademes d'estar distribuits en diferents carpetes i soports informatics. En esta situacio es verdaderament dificil trobar un determinat document/asunt i pergem el temps sabent que esta en la nostra coleccio pero que no sabem qual d'entre tants puguera ser.

  PDF Explorer va ser creat per a resoldre estes dificultats. En ell es facil catalogar tots el nostres documents, en format pdf en una base de datos. Quan mes tart volem trobar un document es prou utilisar les diferents ferramentes de navegacio i acces a esta informacio en les que el programa esta provist.

Durant la fase de catalogacio el PDF Explorer afegix a la base de datos els següents camps:

 

Especifics del sistema de fichers

Referents als camps de catalogacio estandar de documents pdf

De l'estructura interna del document

 

En alguns casos eixos datos es troben buits o contenen informacio que no deurien contindre. Aço no es un problema per a PDF Explorer ya que conte ferramentes per a facilitar la seua edicio.

El programa permet indexar en la base de datos totes les paraules del contingut dels archius. Este tipo d'indexacio ens permet dispondre de totes les capacitats d'un buscador Uep en el nostre propi ordenador. I en relacio als camps anteriorment citats i sent mes especifics ens permet obtindre resultats mes rapidament i tambe la certesa de que entre les paraules del contingut trobarem el nostre objectiu.

¿I que passa si lo que pretenem es trobar informacio referent a una image continguda en el document? Per aço PDF Explorer te un extractor /visualisador d'images que associat a la facil navegacio per tots els documents archivats en la base de datos ens permet de manera confortable trobar i exportar l'image triada.

A traves de la funcionalitat per a treballar en els fichers comprimits, del tipo zip, rar i ace, es extremadament senzill accedir a conjunts de documents comprimits en estos formats ya que l'acces als mateixos es pot realisar d'una manera transparent en PDF Explorer. En la practica en la majoria dels casos no es percep que s'estiga treballant en archius comprimits.

¿Quantes voltes hem tingut que aplicar una mateixa operacio a un conjunt de documents? Per a estos casos PDFE te unes ferramentes que actuen en conjunt per a entre atres coses, renomenar el document, extraure totes les images, editar un camp d'informacio o imprimir-los conjuntament.

Ara que sabem alguna de les funcionalitats del programa falta saber com utilisar-lo. Este es el tema del següent capitul d'este manual.