General

En este panel es configuren les preferencies de caracter general

 

1– Quan esta opcio esta desactivada l'actualisacio de la base de datos o l'edicio dels camps estandar dels documents via la ferramenta Informacio Editable, es realisa de manera automatica. Si l'opcio esta activada es demanara a l'usuari que confirme si desija realisar estes actualisacions.

 

2– Quan esta opcio esta activada habilita l'escanejat directe Arbre del Disc, en l'interior de fichers comprimits tipo, .zip, rar i ace.

3– Guarda alguns parametros del programa (tamany i posicio de les finestres, modo d'escanejat, preferencies, etc.) al finalisar una sessio de modo que quan escomençem una nova podem escomeçar-la en l'estat anterior.

4– Quan esta triada l'opcio Carpeta de Disc Personalisada força al programa a escomençar l'escanejat directe a l'inici de la següent eixecucio de l'aplicacio en la carpeta especificada. D'este modo podem d'una manera practica actualisar la base de datos sempre que iniciem el programa en el cas de que tingam una carpeta de treball subjecta a freqüents canvits de contingut.

5– Permet triar la llengua utilisada per a l'interfaç del programa. Esta funcionalitat fa us dels fichers de llengua, .lng, presents en la subcarpeta “Lang” del programa. Per a crear una nova traduccio es prou duplicar una de les existents, posant-li un nou nom i traduir el contingut per a l'idioma que ens interesse. L'edicio d'estos archius es pot realisar en el bloc de notes de Windows o en qualsevol atre editor de text que soporte text no formatejat. Despres d'esta operacio trobem disponible la nova traduccio en este item.