Split/Udtræk sider

Siderne i et PDF-dokument kan splittes ad eller udtrækkes, således, at der dannes ny(e) PDF-dokument(er). Med Split/Udtræk-reglerne kan specificeres de sider - enkeltstående eller interval -, der skal behandles.

Split/Udtræk - dialogboks

I Split/Udtræk-regler indtastes det udtryk, der bestemmer, hvilke operationer, der skal udføres på den omhandlede fil.

Syntaksen for reglerne kan ses i værktøjstippet nedenfor. Fremkommer, når musen føres over "?-feltet":

Split/Udtræk-regler

I Outputmappe indtastes, hvor de(n) ny(e) fil(er) skal gemmes.

Outputfilnavn bruges til at sammensætte et udtryk til at danne filnavnet. Ved at bruge konstanter, som hurtig kan indsættes med rullemenuen til højre, jf. ovenfor, kan filnavnet gøres dynamisk med hensyn til, hvilken funktionsmåde, der har dannet outputfilerne.
Konstanter:

[F] - Reference til kildefilen.

[1SP4] - Henviser til kildefilens startsideindeks for den side, som den dannede fil har som første side. "1" er valgfri. Det kan være alle positive heltal, og bruges til at forskyde startsideindekset i navngivningen. "4" kan være alle positive heltal, og bruges til at indsætte 0'er til et ønsket antal cifre.

[1EP4] - Som den foregående konstant, men henviser til indeks for den sidste side, som er med i outputfilen.

[1SPL4] - Dette refererer til startsidetallet. Hver side i et PDF-dokument har et sideindeks (heltal), der angiver sidens placering i dokumentet, jf. de to konstanter ovenfor. Sidetallene stemmer ikke altid med dette indeks. Sideindeks ligger i rækkefølge fast fra første side og gennem dokumentet (begyndende med 0). Sidetal kan der i mod angives på mange måder, således at f.eks. en side med copyrightoplysninger og en indholdsfortegnelse får sidetal med romertal og den efterfølgende side får 1 (arabertal). Konstantens valgfri tal til venstre og højre har samme funktion som i indeks-konstanterne ovenfor, men anvendes kun, hvis sidetallene er angivet numerisk.

[1EPL4] - Som den foregående konstant, men henviser til sidetal for den sidste side, som er med i outputfilen.

[GI] - For at referere til splittegruppe-indeks. Man kan definere flere grupper af regler – adskilt med semikolon ';'. Grupperne behandles individuelt og giver altid adskilte dokumenter. F.eks.: 1-5,10; 6-8,10 er to splittegrupper. Den første giver en pdf med siderne 1 til 5 og 10 (splittegruppe-indeks lig med 1), den anden en pdf med siderne 6 til 8 og 10 (splittegruppe-indeks lig med 2). Eller f.eks.: odd; even giver en pdf med alle ulige sidetal og en anden med alle lige sidetal. Splittegruppe-indeks lig med 1 for "ulige"-reglen og 2 for "lige"-reglen. Variablen kan således afspejle reglen i outputfilnavnet.

[1FC4] - For at referere til antallet af outputfiler, der allerede er dannet i splittegruppen.

Kommandolinje:

Funktion: Split
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[outputpath=] Komplet sti til, hvor de nye filer skal gemmes. Hvis ingen bruges kildemappen.
[splitrules=] Split/Udtræk-regler, som skal anvendes, se ovenfor. Standard er "x1"(opdel i enkeltsider).
[OutputFilename=] - Outputfilnavn sammensætningsudtryk. Standard er det interne (gemte).
[-IncludeLayers] - For at medtage lag
[-s] - Kør i baggrunden. Viser ikke brugergrænsefladen (ikke i prøveversionen).
fileslist - Liste med filer, der skal splittes. Adskil filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Split "outputpath=c:\EnMappe" splitrules=odd;even -s "c:\EnEllerAndenMappe\fil1.pdf;c:\EnEllerAndenMappe\fil2.pdf"

 

(c) 2006-2017 RTT