Licenční ujednání

Trial verze ( zkušební verze)

V tomto případě je Vám umožněno plně používat takto licencovaný software bezplatně po dobu třiceti kalendářních dnů, a to k testování s počítačovými systémy a slučitelnosti s jinými používanými aplikacemi, seznámení se s programem samotným a jeho nijak neomezenými funkcemi. Pozor ! : Tímto nejsou nijak omezena autorská práva ani ve zkušební verzi a zkušební době. Tudíž uživatel software je povinen je dodržovat v plné míře. Trial verze je distribuční metoda, ne druh software. Autorské práva platí bez omezení. Držitelem autorských práv je RTT.

Distribuce - podmínky:

Neregistrovaná TRIAL VERZE, může být volně distribuována, jako celý distribuční balík, ale nijak upravován a modifikován.Žádná osoba ani společnost nesmí účtovat honorář za jakoukoliv distribuci zkušební verze, a také ji nesmí spojovat s jakým-koliv produktem ( časopis, softwarová sestava, atd) bez písemného svolení autora.

Distributor nesmí účtovat peníze za program, může si zaúčtovat pouze náklady za připojení, popř. za média CD-ROM, a další. Pokud potřebujete program PDF Explorer, přiřadit k jinému programu, nebo k programovému balíku, ke službě nebo zboží ap. prosím kontaktujte: <AUTORA> k prodiskutování možností.

Licence

UŽIVATELSKÉ LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Důležité - čtěte podrobně ! : Licenční ujednání pro koncového uživatele. Licenční ujednání je legální dohoda mezi Vámi (jednotlivec nebo organizace) a RTT, jako autorem tohoto produktu.

Před instalací, kopírováním, nebo jiným použitím tohoto produktu, musíte závazně souhlasit s licenčním ujednáním pro koncového uživatele.

Licence Softwarových produktů

Softwarový produkt je chráněný autorskými právy a mezinárodními autorskoprávními smlouvami, stejně jako jiná duševní vlastnická práva. Zaplacením si kupujete licenci k používání, ne produkt. Produkt nesmíte pronajímat ani půjčovat.

Existuje možnost, kdy můžete přenést práva na jiného uživatele, a to za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie tohoto produktu, a předáte tento produkt, včetně veškerého programového vybavení a licenčního ujednání / smlouvy/, na jiného uživatele, a příjemce bude souhlasit se všemi podmínkami tohoto licenčního ujednání

Licenční záruky

Osobní licence:
Tato programová verze může být nainstalovaná maximálně na dvou PC, které jsou spolu sdíleny: např. Jeden PC v kanceláři a druhý PC v domácnosti, pokud jsou mezi sebou navzájem sdíleny, můžou mít nainstlovánu tyto dva PC, každý jednu kopii tohoto programu, v rámci jedné licence. V případě používání tohoto produktu ostatním personálem, již vyžaduje zakoupení další licence. Pro používání tohoto produktu na vnitřní síti, je třeba zakoupit licenci pro každého uživatele zvlášť. Čti dále.

Multi licence:
Tato licenční verze může být nainstalovaná a současně běžet na více počítačích, jako licenční podstata je registrovaná adresa PC. Použití tohoto softwarového PRODUKTU přes počítačové sítě vyžaduje, aby všechny počítače s přístupem k software, byly zahrnuty v licenční smlouvě.

VŠEOBECNĚ

Tato licence, ať již individuální nebo multilicence, neopravňuje k žádné manipulaci jako, kopírování, pronájmu, modifikaci, dekompilaci a jakýmkoliv jiným zásahům do tohoto softwarového produktu a jeho částí, a také není dovoleno software prodávat nebo pronajímat, ani jinak s ním nakládat, než jak povoluje licenční smlouva, která je podobná zde uvedenému textu, a kterou obdržíte při legálním zakoupení tohoto produktu, a tato bude mět právní přednost před všemi jinými texty, které jsou jen informační a k poučení. Jakékoliv neautorizované, a nedovolené použití, vyústí v okamžité ukončení a zrušení smluvního ujednání. Všechny licence jsou vydávány na jméno uživatele, nebo název společnosti.

Ztráta záruky

Všechny své produkty se snažím udržovat maximálně funkční, jak jen možnosti dovolují. Nicméně, jak Murphyho zákony praví, žádný software není bezchybný a počet chyb může narůst úměrně k složitosti programu. Proto nemůžu zaručit, že tento softwarový produkt bude běžet v každém prostředí, na všech operační systémech, a na každém hardware, nebo spolupracovat s nějakou jinou aplikací. Tímto dávám na vědomí, že neručím za škody, při použití tohoto produktu, jiným způsobem, než doporučeným. V tomto případě já, ani moji dodavatelé / distributoři/, nejsou zodpovědni za škody související nebo i nepřímé, z těchto důvodů nelze nárokovat žádné odškodnění ( např. odškodnění za ztrátu obchodních zisků, kontaktů, ztrátu dat, finanční újmy aj.), plynoucí z nesprávného používání tohoto softwarového produktu. V každém případě, záruka je omezena v návaznosti na registrační poplatek. Prosím a doporučuji, nejprve vyzkoušet tento produkt, tzv. "na nečisto" s postradatelnými daty. V případě, že zjistíte ještě před registrací chybu, která Vám nedovoluje použít software, takovým způsobem, k jakému je určen, máte právo produkt kompletně vrátit, proti vyúčtování. Po zaregistrování programu, se již zřetel na nefunkčnost software nebere. Některé, již popsané softwarové chyby mohou být vyřešeny, popř odstraněny, ale nelze zaručit, že lze odstranit všechny.

Děkuji Vám za porozumění a spolupráci.

 

(c) 2006-2009 RTT